Besti neo ot roi

Hans Christian Andersen

[Mutalingua ot Igor]

The Emperor's New Clothes

Hans Christian Andersen

[Translated by Jean Hersholt]
Abe anu multi abe pas uni roi, na filo pas multi tak besti bel e neo, na ili usa pas dola tuta ot ili, pro es bine jurtuta besti bel. Ili atentif pas ne androarmemulti ot ili, ne teatri e diana, kontenne bine si ilis don pas a ili kas pro esibit besti neo ot ili. Pro ora separa tuta ot jur, ili abe pas bestisur separa e omo peri roi omone tuta antrop logo komon: "Ili es in samberdonide", antrop logo pas plasna jurtuta: "Roi es in samberbesti."

A urban maga, ili dom pas a na, abe pas alegro multi; antropeks multi aribe pas plasna jur separa tuta. Uni jur, bi androdesep aribe pas je, ilis logo pas, na ilis es andropenelop e penelop stofpenelop bel plasuni, antrop inergo bine desinsiko na. Ilis logo pas je, na ne uni krommulti e desinmulti ot stofpenelop dis es bel komonne, sed bestimulti, antrop prepara na ot stofpenelop dis, abe abe surpris tak, na ilis resta optikne a antroptuta, na es korekne pro ergo auto o es sofine multieks.

"Dis es sekur besti ben tele!" roi ide pas; "abe intem bestisur tak, mi inergo probable kones, antropkia in nasionroi mi es korekne pro ergo, ili abe na; mi inergo probable distinge antropsofi ot antropsofine! Ia, stofbesti nesesa es suragri penelop pro mi!" E ili don pas ante sumadola maga a bi androdesep, pro ilis komen ergo ilis.

Ilis plas pas bi masinpenelop, fakto pas fas omo si ilis ergo, sed ilis abe pas nul sur bi masinpenelop. Promulti in aktodemanmulti ilis es pas desirdeman tele e deman pas silka delikat plasuni e metalau ben plasuni. Ilis plas pas dis in sakobesti auto ot ilis e ergo pas sur masinpenelop komplene, e je sura noktu profun.

"Mi desir kones, ilis prepara pas stofbesti multikia pas!" roi ide pas, sed ili es pas pris per fob multine a ide, na ili, na es sofine o korekne pro ergo auto, inergo ne optik stofbesti. Benkia ili es pas faktofide, na ili nesesa ne fob akaus iliauto, promulti ili selek pas espedi ante person omone pro optik, stof dis es kak. Antrop tuta a urban tuta kones pas, besti abe forse surpris kak, e antroptuta kon patolongane desir pas optik pas, antropbisini ili es sofine kak.

"Mi espedi futur minister paleo filoonor ot mi!", roi ide pas, "ili optik futur ben plasuni, stofpenelop es kak, akaus ili es antrop sofi e antropnul es korek ben plus ili pro ergo auto!"

Minister paleo kardiben paso pas perdis in sambermaga, bi androdesep kursi pas in na, ante bi masinpenelop komplene e ergo pas.

"Dio, asista mi!" ide pas minister paleo, ober intem stenone optikmulti, "mi inergo optik nul!". Sed ili logoeks pas ne dis.

Bi androdesep deman pas ili pro aribe tele plus e deman pas, si ili es ne desin bel e krommulti bel. A dis ilis esibit pas masinpenelop komplene e minister benine usa pas forse tuta pro ober ben optikmulti, sed ili inergo pas optik nul, akaus nul es pas. "Dio mi!" ili ide pas, "es mi sofine? mi dibina pas temnul dis e antropnul inergo eskones dis! Es mi korekne pro ergo ot mi? Ne, per medisin nul mi inergo logo, na mi optik ne stofpenelop!"

"O, ni logo nul!" uni ot andropenelop obserba pas.

"O, ili es ben tele, filo tele!" minister paleo logo pas e optik pas dia protekoptik ili. "Desin dis e krommulti dis! Ia, mi logore futur a roi, na dis alegro multi mi."

"Beni tele pro mis!" bi andropenelop logo pas e nam pas krommulti e faktokones pas desin komonne. Minister paleo oto pas atentif; pro inergo logo stof omo, temkia ili aribere futur a roi; e ili fakto pas je dis.

Temdis bi androdesep deman pas dola plus, silka plus e metalau plus, ilis nesesa pas stopne re na pro stofpenelop. Ilis plas pas stoftuta in sakobesti auto, e uni kordafaktobesti aribe pas ne je in masinpenelop ot ilis, sed ilis, omo ante, ergo pas stopne sur masinpenelopmulti komplene.

Roi espedi pas re antetem sekretar kardiben omone, pro optikre, aktopenelop aribe kak e si stofpenelop es futur antetem prepara. Abe pas stof omo peri ili, omo peri minister: ili optik pas e optik pas stopne, sed kontenne masinpenelop komplene stofnul es pas, ili inergo pas ne je prona optik uni stof.

"Berita, ili es fragmen bel ot stofpenelop?" bi androdesep logo pas e esibit pas e faktokones pas desin bel, na es pas ne ot tuta.

"Mi es ne sekur sofine!" andro ide pas, "sekuen dis mi es prona korekne pro ergo ben ot mi. Dis es komonne, sed plasunine antrop inergo ne faktoobserba dis!" Ili aplaud pas prona stofpenelop, ili optik pas ne na, e faktosekur pas ilis peri alegro auto akaus krommulti bel e desin ben tele. "Ia, ili es bel surpris!" ili logo pas a roi.

Antrop tuta a urban logo pas uni peri stofpenelop bel tele.Temdis roi auto desir pas optik ili, temkia ili es pas sura temna sur masinpenelop. Kon uni multiantrop tuta ot antrop selek, bi sekretar paleo filoonor, na es pas ante plasna es pas inter na, ili paso pas a bi androdesep, na penelop pas temdis kon forse tuta auto, sed abene kordafaktobestimulti.

"O, es ne dis berita bel tele?" bi sekretar filoonor logo pas. "O roi maga, admira uni, desin kak, krommulti kak!" e a dis ilis esibit pas masinpenelop komplene, akaus ilis ide pas, na antropmulti omone optik probable stofpenelop.

"Dis es kia!" roi ide pas, "mi optik sekur stofnul! Dis es sekur fob! Es mi sofine? es mi korekne omo roi? dis es probable fob plasuni, na inergo probable aribe a mi". "O, ili es bel tele", roi logo pas temna fonomaga, "ili abe ideben leban plasuni ot mi!" E ili agita pas beni sefal e obserba pas masinpenelop komplene; ili desir pas ne konfes, na ili optik nul.

Antropsekuen tuta, ili abe pas kon ili na, optik pas e optik pas, sed ilis obserba pas nul plus kompara antroptuta omone; promulti ilis logore pas temtuta poste roi: "O, ili es sekur bel tele!" E ilis donide pas a ili porta besti dis bel tele eks stofpenelop dis bel tele dura tem uni a aktopaso festi, na es pas espek. "Surpris, bel tele, komonne!" antroptuta logore pas, uni poste omone, e antroptuta es pas alegro. Roi don pas krus ot androarmeipo e namdon ot andropenelop sekret ot dommagaroi a bi androdesep.

Dia uni noktu tuta ante jur ot pasofesti, bi androdesep pas pas dormine e foto pas dekases plus kandel. Antroptuta inergo pas optik, ilis es pas okupa kak per aktoprepara besti neo ot roi. Ilis fakto pas fas, omo si ilis pris stofpenelop eks bi masinpenelop, tomi pas per siso maga in aer, faktobesti pas per rafidomulti abene kordafaktobesti e in fini logo pas: "Temdis stofbesti es preparafini!"

Roi auto aribe pas a ilis kon antropdommagamulti ili balormaga plasuni e bi androdesep leban pas uni mani sur, omo si ilis gardi probable uni stof, e logo pas: "Optik, dis es bestiskelo! dis es bestitrunka! dis es bestikober! e tal plus. Ili es gramne omo stofarane! Antrop inergo probable ide, na antrop porta stofnul sur korpo, sed dis es berita abe balormaga plasuni!"

"Ia!" antropdommaga tuta logo pas, sed ilis inergo pas optik stofnul, akaus abe pas stofnul.

"O ni, roi maga, desir temdis bestieks filo plasuni bestimulti leban plasuni ot ni, bi androdesep logo pas, e mis besti futur plasdis ante kristaloptik bestimulti neo pro ni, o roi maga."

Roi bestieks pas besti ili, e bi androdesep fakto pas omo si ilis besti a ili fragmen separa tuta ot bestimulti neo, na es pas telenetuta preparafini; e ilis pris pas ili peri anke ot ili e ilis fakto pas, omo si ilis fisa uni stof — dis nesesa pas es fragmenfini ot besti — e roi turni pas auto e returni pas auto ante kristaloptik.

"Ilis omo belmaga kak, ilis kursi benmaga kak!" Antroptuta logoleban pas, "Desin kak, krommulti kak! ili es besti ot balor maga!"

"Antrop surpod sur rut kon koberroi, antrop porta futur na sur roi maga in pasoperi festi!" androsefalfesti logo pas.

"Ia, mi esben!" roi logo pas. "Kursi ne ili ben?" E re uni tem ili turni pas auto ante kristaloptik, akaus ili desir pas esibit, na ili obserba ben stofbel ot ili.

Sambelanmulti, na obliga pas porta fragmenfini ot besti, distribu pas manimulti ilis a strata, omo si ilis leban fragmenfini. Ilis paso pas e porta pas manimulti distribu in aer; ilis inergo pas ne faktoobserba, na ilis optik stofnul.

Roi paso pas tak in pasoarme festi sub koberroi belmaga, e antroptuta sur rutmulti e in portiklateramulti logoleban pas: "O sel! bestimulti neo ot roi es komparane kak! Ili abe fragmenfini belmaga kak a koberbesti! Stoftuta kursi benmaga kak!" Antropnul desir pas faktoobserba, na ili optik stofnul, akaus in kas omone ili es probable sekur korekne pro ergo ili o ili es probable sofine fob. Besti nul ot roi abe pas frut tak sura temdis.

"Sed ili es sekur bestine tuta!" uni infan mikro logoleban pas suragri.

"O sel, oto fono ot erorne!" pater logo pas; e uni a omone logolebanne pas, infan logo pas kia. "Ili es tuta bestine; infan mikro surpod plasna, ili, na logo, na ili es tuta bestine!"

"Ili es ne sekur tuta besti!" demo tuta logoleban pas fini.

Stofdis takti pas tomiben roi, akaus dis optikomo pas pas a ili auto, na demo logo korek; sed ili ide pas: "Temdis stofnul asista futur, antrop obliga uni resta brabo a ide auto!" Ili pris pas je forma lebanauto plus, e sambelanmulti paso pas e porta pas fragmenfini ot besti, na es pas ne tuta.
Many years ago there was an Emperor so exceedingly fond of new clothes that he spent all his money on being well dressed. He cared nothing about reviewing his soldiers, going to the theatre, or going for a ride in his carriage, except to show off his new clothes. He had a coat for every hour of the day, and instead of saying, as one might, about any other ruler, "The King's in council," here they always said. "The Emperor's in his dressing room."

In the great city where he lived, life was always gay. Every day many strangers came to town, and among them one day came two swindlers. They let it be known they were weavers, and they said they could weave the most magnificent fabrics imaginable. Not only were their colors and patterns uncommonly fine, but clothes made of this cloth had a wonderful way of becoming invisible to anyone who was unfit for his office, or who was unusually stupid.

"Those would be just the clothes for me," thought the Emperor. "If I wore them I would be able to discover which men in my empire are unfit for their posts. And I could tell the wise men from the fools. Yes, I certainly must get some of the stuff woven for me right away." He paid the two swindlers a large sum of money to start work at once.

They set up two looms and pretended to weave, though there was nothing on the looms. All the finest silk and the purest old thread which they demanded went into their traveling bags, while they worked the empty looms far into the night.

"I'd like to know how those weavers are getting on with the cloth," the Emperor thought, but he felt slightly uncomfortable when he remembered that those who were unfit for their position would not be able to see the fabric. It couldn't have been that he doubted himself, yet he thought he'd rather send someone else to see how things were going. The whole town knew about the cloth's peculiar power, and all were impatient to find out how stupid their neighbors were.

"I'll send my honest old minister to the weavers," the Emperor decided. "He'll be the best one to tell me how the material looks, for he's a sensible man and no one does his duty better."

So the honest old minister went to the room where the two swindlers sat working away at their empty looms.

"Heaven help me," he thought as his eyes flew wide open, "I can't see anything at all". But he did not say so.

Both the swindlers begged him to be so kind as to come near to approve the excellent pattern, the beautiful colors. They pointed to the empty looms, and the poor old minister stared as hard as he dared. He couldn't see anything, because there was nothing to see. "Heaven have mercy," he thought. "Can it be that I'm a fool? I'd have never guessed it, and not a soul must know. Am I unfit to be the minister? It would never do to let on that I can't see the cloth."

"Don't hesitate to tell us what you think of it," said one of the weavers.

"Oh, it's beautiful, it's enchanting." The old minister peered through his spectacles. "Such a pattern, what colors!" I'll be sure to tell the Emperor how delighted I am with it."

"We're pleased to hear that," the swindlers said. They proceeded to name all the colors and to explain the intricate pattern. The old minister paid the closest attention, so that he could tell it all to the Emperor. And so he did.

The swindlers at once asked for more money, more silk and gold thread, to get on with the weaving. But it all went into their pockets. Not a thread went into the looms, though they worked at their weaving as hard as ever.

The Emperor presently sent another trustworthy official to see how the work progressed and how soon it would be ready. The same thing happened to him that had happened to the minister. He looked and he looked, but as there was nothing to see in the looms he couldn't see anything.

"Isn't it a beautiful piece of goods?" the swindlers asked him, as they displayed and described their imaginary pattern.

"I know I'm not stupid," the man thought, "so it must be that I'm unworthy of my good office. That's strange. I mustn't let anyone find it out, though." So he praised the material he did not see. He declared he was delighted with the beautiful colors and the exquisite pattern. To the Emperor he said, "It held me spellbound."

All the town was talking of this splendid cloth, and the Emperor wanted to see it for himself while it was still in the looms. Attended by a band of chosen men, among whom were his two old trusted officials-the ones who had been to the weavers-he set out to see the two swindlers. He found them weaving with might and main, but without a thread in their looms.

"Magnificent," said the two officials already duped. "Just look, Your Majesty, what colors! What a design!" They pointed to the empty looms, each supposing that the others could see the stuff.

"What's this?" thought the Emperor. "I can't see anything. This is terrible! Am I a fool? Am I unfit to be the Emperor? What a thing to happen to me of all people! - Oh! It's very pretty," he said. "It has my highest approval." And he nodded approbation at the empty loom. Nothing could make him say that he couldn't see anything.

His whole retinue stared and stared. One saw no more than another, but they all joined the Emperor in exclaiming, "Oh! It's very pretty," and they advised him to wear clothes made of this wonderful cloth especially for the great procession he was soon to lead. "Magnificent! Excellent! Unsurpassed!" were bandied from mouth to mouth, and everyone did his best to seem well pleased. The Emperor gave each of the swindlers a cross to wear in his buttonhole, and the title of "Sir Weaver."

Before the procession the swindlers sat up all night and burned more than six candles, to show how busy they were finishing the Emperor's new clothes. They pretended to take the cloth off the loom. They made cuts in the air with huge scissors. And at last they said, "Now the Emperor's new clothes are ready for him."

Then the Emperor himself came with his noblest noblemen, and the swindlers each raised an arm as if they were holding something. They said, "These are the trousers, here's the coat, and this is the mantle," naming each garment. "All of them are as light as a spider web. One would almost think he had nothing on, but that's what makes them so fine."

"Exactly," all the noblemen agreed, though they could see nothing, for there was nothing to see.

"If Your Imperial Majesty will condescend to take your clothes off," said the swindlers, "we will help you on with your new ones here in front of the long mirror."

The Emperor undressed, and the swindlers pretended to put his new clothes on him, one garment after another. They took him around the waist and seemed to be fastening something - that was his train-as the Emperor turned round and round before the looking glass.

"How well Your Majesty's new clothes look. Aren't they becoming!" He heard on all sides, "That pattern, so perfect! Those colors, so suitable! It is a magnificent outfit."

Then the minister of public processions announced: "Your Majesty's canopy is waiting outside."

"Well, I'm supposed to be ready," the Emperor said, and turned again for one last look in the mirror. "It is a remarkable fit, isn't it?" He seemed to regard his costume with the greatest interest.

The noblemen who were to carry his train stooped low and reached for the floor as if they were picking up his mantle. Then they pretended to lift and hold it high. They didn't dare admit they had nothing to hold.

So off went the Emperor in procession under his splendid canopy. Everyone in the streets and the windows said, "Oh, how fine are the Emperor's new clothes! Don't they fit him to perfection? And see his long train!" Nobody would confess that he couldn't see anything, for that would prove him either unfit for his position, or a fool. No costume the Emperor had worn before was ever such a complete success.

"But he hasn't got anything on," a little child said.

"Did you ever hear such innocent prattle?" said its father. And one person whispered to another what the child had said, "He hasn't anything on. A child says he hasn't anything on."

"But he hasn't got anything on!" the whole town cried out at last.

The Emperor shivered, for he suspected they were right. But he thought, "This procession has got to go on." So he walked more proudly than ever, as his noblemen held high the train that wasn't there at all.
 . fication" content="usuRK1S-D7j9dgE1oi7kUZWKgXxsWjAWRBd4p3FStQs" />